Tụng kinh a di đà thích trí thoát

sử dụng Phím Tắt đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp theo sau Nghe bài Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất mọi mười phương Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ lại đạo Theo trường đoản cú tánh làm lành cúng pháp giới chúng sinh cầu Phật tự gia hộ Tâm ý trung nhân Đề vững chắc và kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ Giác ( Xá rồi hiểu tiếp bài bác kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng bố cõi chẳng ai bởi Thầy dạy khắp trời người thân phụ lành phổ biến bốn loại Quy y tròn một niệm chấm dứt sạch nghiệp tía kỳ Xưng dương thuộc tán thán Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng lặng Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà thích trí thoát

ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào tận hư không, trở thành pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo nhà Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp Chư Tôn ý trung nhân Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật tình nhân Tát. ( 1 lạy ) Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc thế giới đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán rứa Am nhân tình Tát, Đại nạm Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chúng con xin chí thành Sám ăn năn Xưa kia gây nên bao cay nghiệt Đều vị vô thỉ tham sân si bởi vì thân miệng ý vạc sanh ra hết thảy từ nay xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bọn Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiền Pháp thân toàn thể hiện tiền minh chứng hương nguyện phước lập tức ban cho. Phái mạnh Mô mùi hương Vân Cái nhân tình Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trọng điểm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người yêu đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma vạc đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà da đế, Ma ha phạt xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phân phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, người tình đề dạ người yêu đề dạ, bồ đà dạ người thương đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị win yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà vạc truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam mô Thập Phương hay Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay bé phát nguyện mập Trì tụng khiếp A Di Đà trên đền tứ ơn nặng Dưới cứu vãn khổ tam vật dụng Nếu có ai thấy nghe Đều phát tình nhân đề trung ương Khi mãn báo thân này sanh qua cõi rất La5d. Nam tế bào Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu vô cùng nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu Nay con nghe thấy chăm trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật, nhân tình Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT gớm A DI ĐÀ

( Hán dịch, công ty Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, cùng rất một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi bạn điều thân quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, đông đảo vị đại môn sinh như thế. Và hàng Đại tình nhân Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa người tình Tát, Càn- Đà- Ha- Đề người yêu Tát, Thường- Thinh- Tấn người thương Tát, thuộc với những vị Đại người thương Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại bọn chúng cùng mang lại dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ trên đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực Lạc, trogn nhân loại đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó do sao thương hiệu là cõi rất Lạc? vị chúng sinh trong cõi đó không tồn tại bị hồ hết sự khổ, chỉ hưởng phần đa điều vui, buộc phải nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi rất Lạc bao gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bằng bốn hóa học báu bảo phủ giáp vòng, vì vậy nên nước đó tên là cực Lạc. Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc tất cả ao bởi bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần sử dụng cát quà trải làm cho đất.

Vàng bạc, giữ ly, pha lê hiệp thành các thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường tất cả lầu gác cũng đông đảo nghiêm sức bởi vàng, bạc, giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen mập như bánh xe: hoa dung nhan xanh thời ánh sáng xanh, sắc đá quý thời tia nắng vàng, dung nhan đỏ thời ánh nắng đỏ, dung nhan trắng thời tia nắng trắng, nhiệm mầu thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, thường xuyên trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, ngày đêm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sinh trong cõi kia thường vào khoảng sáng sớm, hồ hết lấy đãi hoa đựng các hoa giỏi đem cúng nhường mười muôn ức Đức Phật sống phương khác, đến giờ nạp năng lượng liền quay trở lại bổn quốc ăn cơm kết thúc đi ghê hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thông thường có những kiểu như chim mầu sắc dễ thương là thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó đêm ngày sáu thời kêu giờ đồng hồ hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói gần như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh vào cõi kia nghe giờ đồng hồ chim dứt thảy hầu như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ nhận định rằng những tương đương chim kia thiệt là vì tội báo sanh ra. Vày sao? vì cõi của Đức Phật đó không có ba mặt đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật đó tên con đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Phần đông giống chim đó là vì Đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu lại mà phát triển thành hoá tạo sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! vào cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động những hàng cây báu và hễ mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ vi diệu, thí như trăm nghìn lắp thêm nhạc đồng một cơ hội hoà chung. Fan nào nghe giờ đồng hồ đó tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tích công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! vị trí ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì chưng sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không biến thành chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, yêu cầu hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã có được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng yêu cầu ính đếm mà rất có thể biết được, hàng người yêu Tát chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành quả công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi rất Lạc, gần như chúng sanh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có không ít vị bực độc nhất vô nhị sanh ngã xứ, số đó rất đông, chẳng buộc phải tính đếm mà hết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô biên a – tăng – kỳ nhằm nói thôi! Xá- Lợi- Phất! thuộc sanh làm sao nghe đa số điều bên trên đây, phải phải phạt nguyện ước sanh về nước đó.

Ví sao? vì đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng rất có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà lại được sinh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện thiếu phụ nhân nào nghe nói đức phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhì ngày, hoặc tía ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời tín đồ đó cho lúc lâm phổ biến Đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân ngơi nghỉ trước tín đồ đó.

Người đó dịp chết tinh thần không điên đảo, liền được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy bao gồm sự tác dụng ấy cần nói hầu hết lời như thế. Nếu gồm chúng sinh nào, nghe đầy đủ lời bên trên đó, bắt buộc phải vạc nguyện sinh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể suy nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang quẻ Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số hầu hết Đức Phật như thế đều nghỉ ngơi tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “ chúng sanh những người phải phải tin kinh: xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Tây, gồm đức Vô Lượng- thọ Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng mạo Phật, Tịnh- quang quẻ Phật. Hằng hà sa số hồ hết đức Phật như thế, đều ở trên nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng: “ chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương Bắc, tất cả đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, số đông ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh các ngươi phải cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương dưới, bao gồm đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số đều đức Phật như thế, hầu hết ở trên nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- sơn Phật. Hằng hà sa số phần đa đức Phật như thế, rất nhiều ở trên nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! địa điểm ý của ông nghĩ cố nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vày nếu gồm thiện nam tử, thiện bạn nữ nhân như thế nào nghe gớm này cơ mà thọ trì đó, với nghe danh hiệu của Đức Phật, thời đông đảo thiện phái mạnh tử cùng thiện nữ nhơn ấy những được tất cả các tiên phật hộ niệm, các được ko thối chuyển khu vực đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! cho nên những ông đều yêu cầu tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! giả dụ có người đã vạc nguyện, hiện nay phát nguyện, vẫn phát nguyện ý muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy phần đông đặng không thối chuyển khu vực đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; địa điểm cõi nước kia, hoặc đang sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá- Lợi- Phất! đến nên các thiện phái nam tử, thiện người vợ nhân nếu fan nào có tin tưởng thời phải đề xuất phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. THUYẾT tởm RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức tất yêu nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức cần yếu nghĩ bàn của Ta nhưng nói lời này: “Đức say mê Ca Mâu Ni Phật hay làm được bài toán rất trở ngại hi hữu, rất có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, con kiến trược, phiền trược, não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, nhưng mà Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sinh nói kinh pháp mà lại tát cả thế gian khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải biết rằng Ta sinh hoạt trong đời ác ngũ trược thiệt hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác cùng vì tất cả thế gian nói gớm pháp cạnh tranh tin này, chính là rất khó! Đức Phật nói tởm này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ Phật cơ mà lui ra. Phật Nói gớm A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ nhân loại Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời phân phát nguyện thề cực kỳ sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng mang đến BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài người yêu Tát tiệm Tự Tại tình nhân Tát thực hành chuyên sâu pháp chén Nhã bố la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, yêu cầu qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, nhan sắc chẳng khác gì Không, không chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng phần lớn như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng “ không “ của những pháp ấy không sinh ko diệt, không dơ dáy không sạch, ko thêm ko bớt.

Cho đề nghị trong “ chân ko “ không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho tới không có ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không tồn tại cái hết vô minh; không tồn tại già chết, cơ mà cũng không tồn tại cái hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc phải Bồ tát y theo chén bát nhã tía la mật đa, trung ương không phòng ngại, bởi vì không phòng ngại cần không hại hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong bố đời cũng y vào chén bát nhã bố la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho cần phải biết Bát nhã cha la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ, chân thực không hư. Vày vậy, nói ra bài chú bát nhã ba la mật đa, ngay thức thì nói bài chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, ba la yết đế, cha la tăng yết đê, nhân tình đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sinh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam tế bào A Di Đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan đa Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 phát triển thành )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc tiến thưởng ròng, Tướng xuất sắc sáng ngời không gì sánh, Bạch hào uyển đưa năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong tư bể lớn, vô vàn hoá Phật trong hào quang, chúng hoá tình nhân tát cũng vô biên, tư mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen kim cương lên giải thoát.

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc trái đất Đại tự Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán núm Âm tình nhân Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại núm Chí người thương Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi bao gồm một con đường nầy, Nhứt vai trung phong niệm Phật khó gì bay ra, Vậy khuyên đề nghị niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thật là khôn xiết cao. Giỏi trừ tám vàn trằn lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm vua, quăng quật ngối vứt nước vô chùa mà tu, Xeta ra tự kiếp đang lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo kia mà. Trong khi ngài mới xuất gia, tứ mươi tám nguyện phát ra một lần. Nguyện nào thì cũng lắm oai nghiêm thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, vì chưng thương thế giới bất bình, phải chi đầu Phật nhưng mà đành bỏ ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, các bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện mở cửa nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành ba bảo đồ bọn thất trân. Lưu lại ly quả đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, tất cả cây hết sức báu bao gồm chim rất kỳ, quái dị cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua. Thanh quang vui vẻ bốn mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà tất cả thệ một lời, mở ra cõi ấy tiếp bạn vãng sanh, Mười phương ai phạt lòng thành, Nhất trung khu mà niệm hòng danh của Ngài. Mỗi ngày trong thời điểm hôm mai, Niệm tự mười tiếng mang đến rày bố trăm, lúc đi, khi đứng, khi nằm, siêng trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, Là chỗ Cực Lạc ở miền Tây phương, Đến lúc thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang quẻ rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm nhàn hạ ngày ngày vui chơi, Sống lâu kiếp kiếp đời đời, ko già không bị tiêu diệt không dời đi đâu. Nguyện đến lúc con sắp lâm tầm thường Sạch trừ toàn bộ những chướng ngại vật Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà tức thì được vãng sinh về rất Lạc Phật kia, chúng hội số đông thanh tịnh con liền từ trực tiếp hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang hiền hậu tiền trao con “ tình nhân đề ký kết “ Được Đức Như Lai thọ ký ngừng Con hoá rất nhiều trăm ức thân mức độ trí to lớn khắp mười phương công dụng tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công tiết hạnh hơn hết Phước đức không ít cùng hồi hướng Nguyện pháp giới rộng lớn cùng bọn chúng sanh Đều sanh lịch sự nước Phật A Di Đà Nguyện diệt cha chướng thuộc phiền óc Nguyện được trí huệ trong trắng nhất tất cả tội chướng đầy đủ tiêu hết đời đời kiếp kiếp thường làm đạo người yêu Tát Nguyện sanh về tây thiên nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sinh Bậc người tình Tát là bằng hữu không thoái lui Nguyện mang công đức nầy, Một lòng phổ cập cho toàn bộ Con và toàn bộ chúng sanh, Đều được thành đạo phật cả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Lọc Tràn Trên, Hướng Dẫn Setup Lọc Tràn Cho Hồ Cá Cảnh

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng vô thượng. ( 1 lạy ) tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy ko ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng lẹo tay phát âm )

HOÀ nam giới THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi hiểu tiếp )

Nguyện lấy công đức nầy, hướng đến khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *