Chú Chu Chuan De O Dễ Đọc

*
*
Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,Cu bỏ ra nẩm,Ðát điệt tha.Án,Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,Ta bà ha.

Bạn đang xem: Chú Chu Chuan De O Dễ Đọc

Thầy ưa thích Trí bay tụng Chú chuẩn chỉnh Đề (chú trang bị 4 trong bài 10 chú bên dưới, địa chỉ 1 phút 20)

Phật dạy: “Nếu hy vọng biết pháp này thành hay là không thành, cần y pháp tụng chú, mãn đầy đủ 7 ngày, tức thì trong nằm mê mộng thấy Phật và người thương Tát ban cho hoa trái, mồm mửa ra đồ dùng đen, sau lại ăn uống vật trắng, tức biết thành tựu.

Phật dạy: “Đà La Ni này còn có thế lực siêu lớn, chí trung ương tụng trì quyết nên tự chứng. Có công suất khiến cây khô phát sinh hoa, trái, huống gì nhũng quả báo ở ráng gian. Giả dụ thường trì tụng thì thủy, hỏa, đao binh, ân oán gia độc dược những không hại. Nếu tín đồ bị quỷ thần làm cho bịnh chết, kiết ấn tụng chú này 7 biến, đem ấn, ấn chỗ tại ngực đều khiến sống trở lại. Gia đình, item ở không yên, bị quỷ thần gây họa, trì chú, chú vào bốn hòn đất, mang trấn 4 phía thì lập tức đi.

Phật dạy: “Nếu bạn trong lục thân ko hòa, không nghĩ là tình yêu đương nhau, nên y pháp tụng chú hướng về lục thân thì được liên minh nghe tên thấy thân mọi được hoan hỷ. Phàm cầu bài toán gì cũng vừa ý toại tâm. Huống fan trai giới đầy đủ, nhất trọng tâm thanh tịnh y pháp tụng trì, thì độc nhất vô nhị định đưa thân này tức chứng Bồ Đề đã đạt được công lực.

Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này cho dù ở trên gia tuyệt xuất gia, ko lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí vai trung phong trì tụng hay khiến Chúng Sanh cuộc sống ngắn ngủi, đang tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh dịch nan y, còn trị lành, huống chi những bệnh khác; ví như không tàn phá là không có lý.

Nếu tất cả ai tụng mãn (49 ngày), chuẩn Ðề nhân tình Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào bao gồm Tâm niệm thiện ác, các mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ.Nếu có tín đồ vô phước vô tướng mong quan ko toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường xuyên tụng Chú này sẽ khiến cho hiện đời được phước báu như Luân Vương ước xin quan lại vị quyết được xứng toại. ”

Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục có dẫn tích bạn xưa: “Cu bỏ ra chỉ niệm Tam Hành Chú, cơ mà được khét tiếng hơn người. Chính vì vậy cho nên chuẩn chỉnh Ðề Thần Chú rất thù thắng linh diệu.

Nếu ước Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; mong nam nữ giới lại được nam nữ.

Phàm bao gồm sở cầu, đông đảo được xứng lòng cùng toại ý, như thể Ngọc Như Ý; tất cả tùy tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng Chú này thường để cho các Quốc Vương, Ðại Thần cùng Tứ Chúng số đông sanh lòng kính yêu, thảy đa số hoan hỷ. Tín đồ tụng Chú này, xuống nước không chết chìm, nàn lửa cấp thiết đốt, độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc cùng Ác Long, thú, các loài Quỷ Mị phần lớn không thể hại.

Nếu ước ao thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không dám trước sau lừ đừ trễ. Hoặc gồm sai khiến gì được suôn sẻ muốn. Thần Chú này còn có thế lực to đối vối phái mạnh Thiệm cỗ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống bỏ ra là bạn năng y Pháp trì tụng, hoàn toàn có thể chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sinh về cõi Trời Ðâu Suất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Google Trang Tính Trên Điện Thoại Android, Iphone

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất chổ chính giữa tinh cần, thì công lực nói tất yêu hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì ko tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này rất cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình bệnh biết. Tùy ý ước ao cầu quyết được thắng lợi thọ hưởng trọn được cái vui nhiệm mầu thù thắng”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *