HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX

*

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

01 . CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT

– Nhấn phím “ Menu “ , sau đó nhấn phím # 01, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.– Nhấn phím “Set“– Nhập ngày, tháng và năm . (Ngày từ 01 đến 31, Tháng từ 01 đến 12 và Năm là 2 số cuối củanăm).– Nhập giờ từ 00 -> 12, nhập phút từ 00 -> 60. Sau đó nhấn phím “*“ để chọn AM hoặc PM .Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhập 02 : 13 : 04 .* 3 giờ 8 phút thì nhập “ 03 : 08 rồi nhấn phím “*” để chọn AM ( Nếu 03 giờ 8 phút chiều thì chọnPM .)– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng máy fax

02. NHẬP TÊN CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím “ # 0 2“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.– Nhấn phím “Set “– Nhập tên Công ty vào . Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phímsố.– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

03. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

– Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn “#03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.– Nhấn phím “Set “ .– Nhập số Fax của Công ty . ( Nhập từ bàn phím)– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

04. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

1) Chế độ điện thoạiNhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.Khi máy đổ chuông bạn nhấc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu Fax thìnhấn phím “ Fax/Start “ để nhận . Sau đó gác ống nghe xuống .2) Chế độ FaxNhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.3) Chế độ Tel/Fax modeNhấn phím “Menu” rồi nhấn phím #73, màn hình hiện “Manual answer” nhấn phím “+” hay “_” để điềuchọn chế “Tel/fax”Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình

05. CHỌN KIỂU CHUÔNG (có 3 kiểu chuông)

Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #1 7Nhấn phím “+” hay “_” để chọn kiểu chuôngNhấn phím “Set” để lưu.Nhấn phím “Menu” để thoátVI. CHỌN CHẾ ĐỘ QUAY SỐNhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #1 3Nhấn phím “+” hay “_” để chọn chế độ quay sốNhấn phím “Set” để lưu.Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.

06. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.– Nhấn phím “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt ( 1 -9 hồi ).– Nhấn phím”Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

07. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ

1) Lưu vào phím nhớ nhanh ( 10 phím phía bên trái tương ứng với 10 bộ nhớ )– Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “Phonebook set” .– Chọn số nhớ nhanh.Vị trí nhớ từ 1 – 3.* Nhấn phím nhớ nhanh. Nhấn phím“ + “hoặc “ – “ để chọn “Dial mode” , sau đó nhấn phím “Set“ .Vị trí nhớ từ 4-5.* Nhấn phím nhớ nhanh , sau đó nhấn phím “Set”Vị trí nhớ từ 6-1 0* Nhấn phím “Lower” , sau đó nhấn phím nhớ nhanh.– Nhập tên Công ty (tối đa là 10 kí tự). Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghitrên mỗi phím số.– Nhấn phím “ Set “– Nhập số điện thoại của Công ty cần lưu vào ( Nhập từ bàn phím) . Tối đa 30 kí tự– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình .2) Lưu vào bộ nhớ .(Tối đa được 100 số )– Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “phonebook set”– Nhấn phím “” .– Nhập tên Công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) . Tối đa 10 kí tự)– Nhấn phím “Set “– Nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.( Tối đa 30 kí tự )– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

08. CÁCH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công tymà bạn cần sửa.– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ * “.– Sửa lại tên công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) .– Nhấn phím “Set “ .– Nhập số mới cần chỉnh sửa. ( Nhập từ bàn phím )– Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

09. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “” rồi nhấn phím “ + “ hoặc phím “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax củaCông ty mà bạn cần xóa .– Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ # “.– Nhấn phím “Set “ để xoá.– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.Hay để xoá tất cả các số lưu trong danh bạ.– Nhấn phím “”, sau đó nhấn phím “ Menu “.– Nhấn phím “ + “ hoặc phím “ –“ để chọn “Yes”– Nhấn phím “Set “ để xoá.– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.

10. GỌI ĐI BẰNG PHÍM QUAY NHANH

– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên .– Chọn phím quay nhanh .Từ 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thườngTừ 6 – 10 nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ.

11 . GỌI CÁC SỐ ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “”– Nhấn “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gọi .– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên.

12. XEM VÀ GỌI LẠI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 30 số )

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.– Nhấn phím “CALLER ID”.– Nhấn phím “+” để xem số fax gởi đến gần nhất Hoặc Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe lên.

13. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.– Nhấn phím “Menu”.– Chọn phím nhớ nhanh hay nhấn “” để lưu vào bộ nhớ .+Phím nhớ 1 – 3Nhấn phím nhớ nhanhNhấn phím “+” hay “-“ để chọn “Dial mode”Nhấn phím “set”+Phím nhớ 4 –5Nhấn phím nhớ nhanh+Phím nhớ 6 – 1 0Nhấn “Lower”, sau đó nhấn phím nhớ nhanh.Nhấn phím “set”+Lưu vào bộ nhớNhập tên công ty cần lưu.Nhấn phím “Set”Nhấn phím “Set”.

14. XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến– Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Setup”.– Nhấn phím “Set” màn hình hiện “Call list earse”– Nhấn phím “Set” 2 lần.– Nhấn phím “Stop” để thoát khỏi chương trình.2) Xoá từng số fax hiện đến– Nhấn “Caller ID” . Dùng “+” hay” –“ để tìm số fax hiện đến.– Nhấn “”. Nhấn phím “Set” để xoá. Nhấn “Stop” để thoát.

15. GỬI FAX NHÂN CÔNG (BẰNG TAY)

– Đặt tài liệu mặt úp xuống “face down”– Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc ống nghe– Nhấn số fax cần gửi– Khi nghe tín hiệu Fax nhấn phím “Fax /Start”( Nếu nhấc ống nghe thì gác ống nghe xuống . )

16. GỬI FAX BẰNG PHÍM QUAY NHANH

– Đặt tài liệu mặt úp xuống– Chọn số Fax bằng phím quay nhanhVị trí 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thườngVị trí 6– 10 nhấn “Lower” trứơc khi nhấn phím nhớ– Nhấn “Fax Start” .

17. GỬI FAX BẰNG SỐ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Đặt tài liệu mặt úp xuống– Chọn số Fax bằng cách nhấn “” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cầntìm .– Nhấn “Fax Start”Gửi fax bằng cách lưu tài liệu vào bộ nhớ trước khi gửi.– Tài liệu cần gửi úp xuống.– Nhấn phím “Quick scan”– Nhập số fax cần gửi.– Nhấn phím “Start” để gửi.

18. CÁCH GỞI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU (GỬI QUẢNG BÁ )

(tối đa 20 địa chỉ)– Nhấn phím “ Menu “ , màn hình hiện “phonebook set”– Nhấn phím “Broadcast”+ Nếu chọn Broadcast 1 -2:Nhấn phím “Broadcast”Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast”+ Nếu chọn “Manual Broadcast”Nhấn phím “Manual Broad”Nhấn phím “+” hoặc “-“ chọn mục “Manual Broad”– Nhấn phím “Set “ .– Chọn số cần gửi :+ Dùng phím quay nhanhVới phím nhớ 1 – 5: Nhấn phím nhớ tương ứng với số công ty cần gửiVới phím nhớ 6 – 10: Nhấn Phím “Lower” trước nhấn phím nhớ.+ Gửi đến số đã lưu trong bộ nhớNhấn “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gửi, và nhấn phím “Set”+ Sử dụng bàn phím: Chỉ dùng khi gửi bằng “Manual Broad”Nhập vào số cần gửi, sau đó nhấn phím “Set” .– Sau khi đã chọn tất cả các số muốn gửi Fax nhấn phím “Set “.– Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.– Đặt tài liệu cần gởi, mặt úp xuống vào khay gởi.– Nhấn phím “Broadcast 1 -2 “ hoặc “Manual Broad”.

19. THÊM SỐ FAX VÀO BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”– Nhấn phím “ Menu “ .– Nhấn “ * “– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần lưu .– Nhấn phím “ Set” .– Nếu muốn lưu tiếp thì thực hiện lại bước 5.– Nhấn phím “ Menu “ kết thúc.

20. XOÁ SỐ FAX TRONG BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

– Nhấn “” .– Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”– Nhấn phím “ Menu “ . Nhấn “ # “– Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần xoá .– Nhấn phím “ Set” .– Nhấn phím “ Set” .– Nhấn phím “Stop “ kết thúc.

21 . TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX KHÔNG HIỆN THÔNG TIN SỐ GỌI ĐẾN HOẶC CÁCSỐ FAX ĐÃ BỊ CẤM NHẬN

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.1. Mở chế độ từ chồi nhận Fax-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn .-Dùng “+” hay “–“ để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.2. Lưu số muốn cấm (tối đa 20 số)-Nhấn “ Caller ID”. Dùng phím “+” hay “–“ chọn số điện thoại không muốn nhận fax.-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”.-Nhấn “Stop” để thoát khỏi chương trình .3. Huỷ bỏ số điện thoại (hiện đến) bị cấm.-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “” đến khi hiện “Junk List Disp”.-Nhấn “Set”.-Dùng “+” hay “–“ để tìm số fax cần huỷ bỏ.-Nhấn “”.-Nhấn phím “Set”.-Nhấn phím “Stop” 2 lần.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Sơ Đồ Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 Siêu Đơn Giản

22. CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).– Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),– Nhấn phím “” sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ tài liệu ( từ 50% đến150%)– Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.Hay copy tài liệu cần sắp xếp thứ tự trang.– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).– Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),– Nhấn phím “” 2 lần để màn hình hiện “collage off”– Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “collage on”– Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.

23. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *