Hướng Dẫn Sử Dụng Casio Fx 500Ms

NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân)NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG- NGUYEÃN THEÁ THAÏCH - NGUYEÃN HÖÕU THAÛO NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân)NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN HÖÕU THAÛO NGUYEÃN THEÁ THAÏCH DUØNG CHO CAÙC LÔÙPhường 6 – 7 – 8 – 9 (Taùi baûn laàn thöù nhaát) NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC 1 03-2008/CXB/57-1966/GD Maõ soá : PTK01n8-LKH2 Lôøi noùi ñaàu M aùytöøtính CASIO cô sôû ñeán Trung ihoïc phoå tthoânngthieát chovìhoïc fx–500MS laø loaï maùy raá caà sinch Trung hoïc (THPT) : – Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc cô sôû vaømoät phaàn ôû THPT.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng casio fx 500ms

– Maùy theo tiến trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc, tính thuaän …). – Maùy goïn nheï vaø phuø hôïp vôùi hoïc sinh. Vôùi caùc tính naêng aáy, chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp đến hoïcsinc Trung hoïc cô sôû raát nhieàu vào hoïc taäp. Taøi lieäu naøy chuùng toâi bieân soaïn vôùi muïc ñích : – Giuùp söû duïng toát laïi maùy tính treân trong vieäc giaûi caùc baøitoaùn theo chöông trình cuûa saùch giaùo khoa vôùi söï chæ daãn roõ raøng,deã hieåu, deã thöïc haønh. – Giaûi moät soá baøi toaùn naâng cao ñeå hoïc sinc khaù, gioûi vaø giaùovieân tđê mê khaûo. – Trình baøy caùc baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi maùy tính boû tuùicuûa Sôû, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vôùi ñaùp soá keøm theo. Maëc duøñaõ coá gaéng, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt.Kính ý muốn baïn ñoïc vui loøng goùp yù ñeå caùc laàn taùi baûn sau ñöôïchoaøn chænh hôn. Tp. Hoà Chí Minc, ngaøy 22 thaùng 05 naêm 2006 34 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï bởi vì – Haïnh phuùc Soá 3343/KT&KÑ V/v: Höôùng daãn toå chöùc thi Haø Noäi, ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2005 toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 Kính göûi : – Ban Chæ ñaïo thi toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä quoác phoøng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo höôùng daãn toå chöùc caùc kì thi toát nghieäp trung hoïc cô sôû,trung hoïc phoå thoâng, boå tuùc trung hoïc cô sôû, boå tuùc trung hoïc phoå thoâng naêm 2005nhö sau: I. COÂNG TAÙC CHÆ ÑAÏO ................................ V. COI THI ................................ 3. Phoå bieán saâu roäng ñoàng thôøi quaùn trieät thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùctaøi lieäu, vaät duïng thí sinch ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp sở hữu vaøo phoøng thi sau ñaây: a) Thí sinc ñöôïc pheùp với vaøo phoøng thi: – .................................................... – Maùy tính caàm tay khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn, ghi cheùp, ghi soáñieän thoaïi vaø khoâng coù theû nhôù. Cuï theå laø caùc maùy tính chæ laøm ñöôïc caùc pheùp tínhcoäng, tröø, knhị caên, naâng leân luõy thöøa; caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95, fx200,fx500A, fx500MS, fx570MS vaø caùc maùy tính coù tính naêng töông ñöông (coù pheùp tínhsieâu vieät, löôïng giaùc nhö sin, cos, ln, exp …). – .................................................... X. DUYEÄT THI TOÁT NGHIEÄP .................................................... Nhaän ñöôïc coâng vaên naøy, caùc sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoácphoøng nghieâm tuùc nghieân cöùu vaø trieån knhì thöïc hieän. Neáu coù nhöõng vöôùng maéc hoaëcñeà xuaát caàn baùo caùo ngay lập tức veà Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (Cuïc Khaûo thí Kieåm ñònh chaátlöôïng giaùo duïc) ñeå coi xeùt, ñieàu chænh, boå sung. KT. BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏONôi göûi: THÖÙ TRÖÔÛNG– Nhö ñaõ kính göûi (ñeå thöïc hieän);– ………– Caùc vuï GDTrH, GDTX, KH&TC, BAØNH TIEÁN LONG……................................… (ñeå TH). (ñaõ kyù) 5 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï bởi – Haïnh phuùc Soá : 5300/BGD&ÑT-ÑH&SÑH V/v: taêng cöôøng chæ ñaïo kyø thi Haø Noäi, ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2006 tuyeån sinch ÑH, CÑ 2006 Kính göûi : Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinch caùc ñaïi hoïc, hoïc vieän,KHAÅN tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng Thöïc hieän coâng ñieän soá 898/CÑ–TTg ngaøy 13 thaùng 6 naêm 2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø quy cheá tuyeån sinch, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc ñaïi hoïc, hoïc vieän, tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng taêng cöôøng raø soaùt, kieåm tra toaøn boä coâng taùc chuaån trườn mang đến kyø thi tuyeån sinch ñaïi hoïc, cao ñaúng, ñaëc bieät löu yù moät soá coâng taùc troïng taâm sau ñaây : 1. Veà coâng taùc coi thi : Kieåm tra coâng taùc chuaån bò nhaân löïc vaø cô sôû vaät chaát mang đến kì thi, ñaûm baûo ñaày ñuû phoøng thi, ñieän, nöôùc vaø thoâng tin lieân laïc thoâng suoát. Coù bieän phaùp phoøng chaùy, noå, luït, baõo. Coù phöông aùn ñeå xöû lí lúc xaûy ra caùc söï coá, ruûi ro. Boá trí caùn boä y teá ñeå xöû lí nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. ....................................................... – .................................................... – Trích in quy ñònh veà kæ luaät thi, daùn taïi phoøng thi ñeå nhaéc nhôû thí sinc. Chæ đến pheùp thí sinch với caùc vaät duïng sau ñaây vaøo phoøng thi : buùt vieát, buùt chì ñen, compa, taåy, thöôùc keû, eâke, thöôùc tính; maùy tính khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù nhö caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS vaø caùc maùy tính coù chöùc naêng töông töï. Ngoaøi caùc vaät duïng noùi treân, thí sinch khoâng ñöôïc với baát kì taøi lieäu, vaät duïng naøo khaùc vaøo phoøng thi. Thí sinc sở hữu taøi lieäu, vaät duïng traùi pheùp vaøo phoøng thi, duø söû duïng xuất xắc chöa söû duïng ñeàu trườn ñình chæ thi. – .................................................... – .................................................... 4. Veà cheá ñoä baùo caùo Yeâu caàu Hoäi ñoàng tuyeån sinch caùc tröôøng caàn thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baùo caùo vôùi Ban Chæ ñaïo tuyeån sinh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñaëc bieät laø baùo caùo nhanh khô tình hình caùc buoåi thi. Vaên baûn naøy phoå bieán roäng raõi cho caùc boä phaän tsi mê gia coâng taùc tuyeån sinc KT. BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Nôi nhaän : – Nhö treân ; THÖÙ TRÖÔÛNG – Boä tröôûng (ñeå baùo caùo) ; Ban Chæ ñaïo TS ÑH, CÑ 2006; BAØNH TIEÁN LONG – Cuïc KT&KÑ CLGD; (Ñaõ kyù) – Löu : VT, Vuï ÑH&SÑH 6Ñieän khaån soá 5812/CÑ–BGDÑTNgaøy 8 thaùng 7 naêm 2006, Thöù Tröôûng Baønh Tieán Long ñaõ kí ñieänkhaån soá 5812/CÑ–BGDÑT Trong ñôït 1 kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng (toå chöùc ngaøy 4, 5 thaùng 7 naêm 2006) moät soá Hoäi ñoàng coi thi chöa quaùn trieät ñaày ñuû mang lại caùc caùn boä coi thi veà vieäc phaùt hieän vaø xöû lí thí sinch vi phaïm Quy cheá thi .................................................... Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinch caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng thöïc hieän nghieâm tuùc caùc vaán ñeà sau : 1. Boá trí caùn boä coù ñuû naêng löïc laøm nhieäm vuï coi thi, tuyeät ñoái khoâng boá trí 2 giaùm thò chöa coù ghê nghieäm coi thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng vaøo moät phoøng thi. .................................................... 6. Maùy tính Casio FX 570 ES ñöôïc sở hữu vaøo phoøng thi./. 7 MUÏC LUÏC HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY CASIO fx-500MS (duøng phổ biến cho hoïc sinch THCS vaø THPT) Trang Môû ñaàu 9 Tính toaùn cô baûn 15 Pheùp toaùn coù nhôù 20 Pheùp tính vôùi haøm khoa hoïc 21 Giaûi phöông trình 25 Thoáng keâ 29 Toaùn hoài quy 31 Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính 37 Cung caáp naêng löôïng 41 Ñaëc ñieåm cuûa maùy 42 GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN THUOÄC CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛLÔÙPhường 6 SOÁ TÖÏ NHIEÂN 43 Pheùp tính coäng, nhaân 43 Pheùp tính tröø, phân tách 47 Pheùp tính hoãn hôïp 48 Luõy thöøa 49 Pheùp chia coù soá dö 50 Pheùp ñoàng dö 52 Daáu hieäu phân chia heát 55 Öôùc soá vaø boäi soá 55 Soá nguyeân dỡ 58 Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân tháo dỡ 59 Öôùc tầm thường vaø Boäi tầm thường 60 SOÁ NGUYEÂN Taäp hôïp soá nguyeân – Pheùp coäng – Tröø – Nhaân 60 PHAÂN SOÁ Caùc pheùp tính veà phaân soá vaø hoãn soá 62 Öôùc soá thông thường lôùn nhaát vaø Boäi soá thông thường nhoû nhaát 64 Soá thaäp phaân – Phaàn traêm 70 Nghòch ñaûo 72 GOÙC Soá ño goùc – Caùc pheùp tính 72LÔÙP 7 ÑAÏI SOÁ Taäp hôïp caùc soá höõu tæ – Caùc pheùp tính 75 Luõy thöøa höõu tæ vaø luõy thöøa thaäp phaân 79 Soá thaäp phaân höõu haïn – Soá thaäp phaân tuaàn hoaøn 81 Laøm troøn soá 83 Soá voâ tæ – Khaùi nieäm veà caên baäc hai 83 Tæ leä thuaän 86 Tæ leä nghòch 90 Haøm soá 92 Thoáng keâ 94 Caùc baøi toaùn veà ñôn thöùc – ña thöùc 99 HÌNH HOÏC Goùc ñoái ñænh vaø sole trong 101 Ñònh lyù Pi-ta-go 104 Quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän vào moät tam giaùc 106 Tính chaát 3 ñöôøng trung tuyeán 107LÔÙP.. 8 ÑAÏI SOÁ Caùc baøi toaùn veà ña thöùc 108 Tính giaù trò cuûa ña thöùc 108 Pheùp phân tách ñôn thöùc 109 Lieân Phaân Soá 112 Phöông trình baäc nhaát moät aån 115 HÌNH HOÏCLÔÙPhường 9 ÑAÏI SOÁ Luõy thöøa – Caên soá 119 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa caên 121 Haøm soá 121 Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån 124 Heä phöông trình baäc nhaát 3 aån 127 Tính giaù trò cuûa haøm baäc hai 128 Phöông trình baäc 2 moät aån 129 Phöông trình baäc 3 moät aån 131 HÌNH HOÏC Tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn 132 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc löôïng giaùc 134 Goùc noäi tieáp – Ña giaùc ñeàu noäi tieáp 135 Hình truï 137 Hình noùn – Hình caàu 138 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CAÁPhường. THAØNH PHOÁ TAÏI TP..HCM 141 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 149 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA CAÙC TÆNH 168 CAÙCH NAÂNG CAÁP. MAÙY TÍNH CASIO fx-500MS 184 THAØNH CASIO fx-570MS Löu yù : Muïc coù ñaùnh daáu * laø phaàn daønh mang lại hoïc sinh gioûi vaø giaùo vieân. Baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi coù ñaùp soá ñeå baïn ñoïc tsi mê khaûo. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï vì – Haïnh phuùc Soá : 3542/BGD&ÑT–KT&KÑ V/v : Toå chöùc thi toát nghieäp Haø Noäi, ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2006 trung học phổ thông naêm 2006 Kính göûi : – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoác phoøng Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo yeâu caàu chuaån trườn vaø trieån khai toå chöùc kyø thi toát nghieäptrung hoïc phoå thoâng (THPT) naêm 2006 nhö sau: I. YEÂU CAÀU CHUNG : .................................................... VII. COI THI .................................................... 1. Phoå bieán saâu roäng vaø thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùc taøi lieäu, vaät duïngthí sinc ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp có vaøo phoøng thi. a) Thí sinh ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi : – Buùt vieát (khoâng coù gaén ñeøn phaùt ra aùnh saùng), thöôùc keû, buùt chì ñen, taåy chì,compa, eâke, thöôùc veõ ñoà thò, duïng cuï veõ hình, maùy tính caàm tay khoâng coù chöùcnaêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù; – Baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân dỡ hoaù hoïc vaø Baûng tính tan (vào giôø thi moânhoaù hoïc), Atlat Ñòa lí Vieät Nam (vào giôø thi moân Ñòa lí). Caùc taøi lieäu naøy vày Nhaøxuaát baûn Giaùo duïc aán haønh vaø khoâng ñöôïc ñaùnh daáu hoaëc vieát theâm baát cöù noäi dunggì. b) .................................................... ....................................................Nôi nhaän : TL. BOÄ TRÖÔÛNG– Nhö treân (ñeå thöïc hieän) ; CUÏC TRÖÔÛNG CUÏC KHAÛO THÍ– Thöù tröôûng Baønh Tieán Long VAØ KIEÅM ÑÒNH CLGD (ñeå baùo caùo) ;– Caùc Vuï GDTrH, GDTX, KH–TC ; Tkhô giòn tra Boä vaø Ñaõ kí: Nguyeãn An Ninch caùc ñôn vò lieân quan lại ;– Löu : VT, Cuïc KT&KÑ8MÔÛ ÑAÀUMôû vaø ñaët naép• Môû nanghiền : Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc 6 loã (ñinch oác), duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naxay ra.• Ñaët nanghiền ñeå laøm vieäc : Ñeå maët phím maùy cù leân, ñaët naxay phía döôùi vaø ñaåy leân cho saùt laïi.• Khoâng ñöôïc ñaåy tröôït naép töø phía maøn hình xuoáng.Giöõ an toaøn cho maùy Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc Lúc söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeånghieân cöùu veà sau. ! Caån thaän Daáu hieäu naøy duøng ñeå theå hieän thoâng tin maø coù theå daãn ñeán toånthöông hoaëc hö hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. 9Pin• Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn xa taàm tay treû em.• Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi, haõy ñöa ngay lập tức ñeán baùc só.• Khoâng ñöôïc saïc laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo löûa tốt huyû chuùng baèng caùch ñoát.• Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch coù theå laøm pin bò roø ræ, gaây hoûng caùc thieát trườn cuûa maùy tính vaø coøn coù theå gaây ra hoaû hoaïn, gaây toån thöông cho caù nhaân.• Luoân ñaët pin ñuùng cöïc döông vaø aâm lúc laxay vaøo maùy.• Haõy thaùo pin ra neáu baïn khoâng söû duïng maùy tính vào thôøi gian daøi.• Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi vào höôùng daãn cuûa loaïi maùy tính.Huyû maùy tính• Khoâng ñöôïc huyû boû maùy tính baèng caùch ñoát boû. Neáu laøm nhö vaäy moät soá linch kieän coù theå gaây noå baát ngôø taïo ruûi ro hoaû hoaïn vaø toån haïi caù nhaân.• Phaàn theå hieän vaø minh hoaï (nhö laø minc hoaï phím) vào höôùng daãn naøy chæ nhaèm muïc ñích minh hoaï vaø coù theå khaùc bieät ñoâi chuùt töø saûn phaåm thöïc teá.Caån thaän Lúc söû duïng• Luoân aán phím Khi söû duïng maùy.• Thaäm chí Lúc maùy vaãn hoaït doäng bình thöôøng, haõy neân nắm pin không nhiều nhaát 3 naêm 1 laàn. Sạc cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn không nên. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy.• Sạc keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän chuyeån vaø löu kho. Vì theá neân chũm pin sôùm hôn tuoåi thoï pin.10• Sạc Pin yeáu coù theå laøm đến noäi dung boä nhôù trườn hö hoûng hoaëc hoaøn toaøn bò maát ñi. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan lại troïng baèng vaên baûn.• Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy vào moâi tröôøng nhieät ñoä cao tốt quaù thaáp. Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò giỏi hoaøn toaøn khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. Traùnh ñeå maùy tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi, gaàn cöûa soå, loø söôûi xuất xắc baát cöù nôi naøo coù nhieät ñoä cao. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu, bieán daïng voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong.• Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo xuất xắc ñaët ôû nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng maïch beân vào.• Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy tuyệt taùc ñoäng maïnh vaøo maùy.• Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn xuất xắc nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo do noù coù theå laøm vaën vaø cong maùy.• Khoâng ñöôïc thaùo maùy ra.• Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi tốt vaät nhoïn.• Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå vệ sinh saïch beân ngoaøi maùy. Neáu maùy bò dô, vệ sinh saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaët trung tính. Vaét thaät raùo tröôùc Lúc lau saïch. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát trộn sôn, benzen giỏi caùc hoaù chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu laøm nhö vaäy seõ bò maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy.Maøn hình nhì doøng 11 Maøn hình 2 doøng giuùp ta coi cuøng luùc caû bieåu thöùc vaø keát quaû :• Doøng treân laø bieåu thöùc.• Doøng döôùi laø keát quaû.• Khi keát quaû coù hôn 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân thì coù daáu caùch töøng nhoùm 3 chöõ soá keå töø ñôn vò.Tröôùc khi tính toaùn Mode Tröôùc lúc tính toaùn, baïn phaûi choïn ñuùng mode theo baûng döôùi ñaây : Pheùp tính AÁn Vaøo Mode Tính thoâng thöôøng COMP Thoáng keâ SD Hoài quy REG Giaûi phöông trình EQN• AÁn nhieàu laàn ta coù maøn hình caøi ñaët maùy, theo höôùng daãn treân maøn hình ta löïa choïn caøi ñaët giỏi vaøo chöùc naêng ưa thích hôïp.• Trong höôùng daãn naøy teân cuûa mode caàn vaøo ñeå thöïc hieän pheùp tính ñöôïc ghi baèng tieâu ñeà chủ yếu cuûa moãi phaàn. Ví duï :Chuù yù : Ñeå trôû laïi caøi ñaët ban ñaàu, ta aán (MODE) lúc aáy : Tính toaùn : COMP12 Ñôn vò goùc : Deg Daïng a × 10n : Norm 1 Daïng phaân soá : ab / c Daáu caùch phaàn leû : chaám (Dot)• Mode ñöôïc hieän ôû phaàn treân maøn hình (tröø Mode COMP).• Mode COMP., SD vaø REG ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ñôn vò ño goùc.• Phaûi kieåm tra mode hieän haønh (SD, REG, COMP) vaø ñôn vò ño goùc (ñoä : Deg(D), radian(R), Grad(G) tröôùc khi tính toaùn. Khaû naêng nhaäpn• Maøn hình nhaäp bieåu thöùc tính ñöôïc 79 böôùc. Moãi phím daáu , , , , moät phím soá laø 1 böôùc.• Caëp phím tuyệt laø 1 böôùc.• Ñeán böôùc thöù 73 trôû ñi con troû hieän (vắt vì chưng _). Neáu bieåu thöùc daøi hôn 79 böôùc, ta phaûi caét ra 2 hay nhieàu bieåu thöùc.• AÁn ñeå goïi keát quaû vöøa tính xong. ñöôïc duøng nhö moät bieán trong bieåu thöùc sau (coi theâm phaàn soá nhôù Ans). Söûa loãi Lúc nhaäpn• Duøng phím tuyệt ñeå di chuyeån nhỏ troû ñeán choã caàn chænh.• AÁn ñeå xoaù kí töï ñang nhaáp nhaùy (coù con troû).• AÁn con troû trôû thaønh (traïng thaùi cheøn) vaø cheøn theâm tröôùc kí töï ñang nhaáp nhaùy. Khi aáy aán , kí töï tröôùc con troû trườn xoaù.• AÁn laàn nöõa hoaëc ta ñöôïc traïng thaùi bình thöôøng (thoaùt traïng thaùi cheøn). Hieän laïi bieåu thöùc tínhn• Sau moãi laàn tính toaùn, maùy löu bieåu thöùc vaø keát quaû vaøo boä nhôù. AÁn nhị laàn ñeå coi laïi maøn hình tröôùc ñoù (bao goàm bieåu thöùc vaø keát quaû ñaõ tính tröôùc doù).• lúc maøn hình cuõ hieän laïi, ta duøng hoaëc ñeå chænh söûa vaø tính laïi (keå caû maøn hình ñang tính). 13 AÁn , bé troû hieän ôû ñaàu doøng bieåu thöùc.• AÁn xoaù maøn hình nhöng khoâng trườn xoaù vào boä nhôù.• Boä nhôù maøn hình löu ñöôïc 128 byte cho boä bieåu thöùc vaø keát quaû.• Boä nhôù maøn hình bò xoaù Lúc : AÁn • • Laäp laïi mode vaø caøi ñaët ban ñaàu (aán (MODE) ). • Ñoåi mode. • Taét maùy. Ñònh vò trí sai AÁn giỏi sau thời điểm coù thoâng baùo loãi, bé troû nhaáp nhaùy lieànsau kí töï loãi. Noái keát nhieàu bieåu thöùc Duøng daáu : ( ) ñeå noái nhị bieåu thöùc tính. Ví duï : Tính 2 + 3 vaø laáy keát quaû nhaân 4 4 3 2 Daïng a × 10n Maøn hình chæ hieän 10 chöõ soá. Giaù trò lôùn hôn ñöôïc hieän daïng a × 10n .

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Kegel Cho Nam Đúng Cách, Hướng Đẫn Thực Hiện Bài Tập Kegel Nam Đúng Cách

Vôùi soá thaäp phaân ta ñöôïc choïn 1 trong 2 daïng cuûa a × 10n .• Ñeå cố kỉnh ñoåi daïng hieän ta aán vaø aán tieáp moät soá töông öùng vôùi söï löïa choïn cuûa ta :14 AÁn vaø aán tieáp (Norm 1), hoaëc (Norm 2) n• Norm 1 : ñöa vaøo daïng a × 10 nhöõng soá x coù : x Soá aâm trong pheùp tính phaûi ñaët trong daáu ngoaëc sin – 1.23 → 1.23 Neáu soá aâm laø soá muõ thì khoûi ñaët vào daáu ngoaëc sin2.34 × 10−5 → 2.34 5 −9 −8• Ví duï 1 : Tính 3 × (5 × 10 ) = 1.5 × 10 AÁn 3 5 9• Ví duï 2 : Tính 5 × (9 + 7) = 80 AÁn 5 9 7 Coù theå boû qua daáu tröôùc Toaùn veà phaân soán• Phaân soá Caùc hoãn soá hay phaân soá coù toång caùc kí töï (soá nguyeân + töû + maãu + daáu caùch) vöôït 10 kí töï ñöôïc töï ñoäng döa vaøo daïng thaäp phaân. 2 1 13• Ví duï 1 : += 3 5 15 AÁn 2 3 1 5 1 2 11 3 +1 = 4• Ví duï 2 : 4 3 12 AÁn 3 1 4 1 2 3 21• Ví duï 3 : Ñôn giaûn = 42 AÁn 2 4 1• Ví duï 4 : Tính + 1.6 = 2.1 2 AÁn 1 2 1.6• Keát quaû cuûa pheùp giöõa tính phaân soá vôùi soá thaäp phaân luoân laø soá thaäp phaân.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *