HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH SPRING MVC

Gợi ý: quý khách hàng đề nghị coi trước tài liệu reviews về cấu tạo Spring Framework, với thực chất Spring làm cái gi, thông qua 1 hướng dẫn HelloWorld Spring tại:


*

Tạo một Project thứ hạng Maven. Maven góp bọn họ thống trị thỏng viện một biện pháp tốt nhất có thể. Quý khách hàng đang rhình ảnh tay để cách xử trí các sự việc không giống.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập trình spring mvc


*

*

*

*

Quý Khách chớ lo ngại cùng với thông báo lỗi lúc Project vừa mới được tạo ra. Lý vì là các bạn chưa knhị báo thỏng viện Servlet.
4.0.0 org.o7planning HelloSpringMVC war 0.0.1-SNAPSHOT HelloSpringMVC Maven Webphầm mềm http://maven.apabít.org junit junit 3.8.1 thử nghiệm javax.servlet javax.servlet-api 3.1.0 provided org.springframework spring-core 4.3.1.RELEASE org.springframework spring-website 4.3.1.RELEASE org.springframework spring-webmvc 4.3.1.RELEASE HelloSpringMVC org.apabịt.tommèo.maven tomcat7-maven-plugin 2.2
SpringWebAppInitializer là class thực hiện (implements) interface WebApplicationInitializer. Spring sẽ gọi những đọc tin thông số kỹ thuật trong class này để ban đầu (initial) áp dụng Web của công ty.thường thì trong lớp này bạn có thể ĐK những Servlet, các Servlet Filter, với Servlet Listener gắng mang đến câu hỏi ĐK chúng vào web.xml.Một servlet quan trọng đặc biệt là org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet, bạn phải ĐK nó.
package org.o7planning.hellospringmvc.config;import javax.servlet.FilterRegistration;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;import javax.servlet.ServletRegistration;import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;import org.springframework.website.context.ContextLoaderListener;import org.springframework.website.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;import org.springframework.website.filter.CharacterEncodingFilter;import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer
Override public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext(); appContext.register(ApplicationContextConfig.class); // Dispatcher Servlet ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher", new DispatcherServlet(appContext)); dispatcher.setLoadOnStartup(1); dispatcher.addMapping("/"); dispatcher.setInitParameter("contextClass", appContext.getClass().getName()); servletContext.addListener(new ContextLoaderListener(appContext)); // UTF8 Charactor Filter. FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class); fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8"); fr.setInitParameter("forceEncoding", "true"); fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");
ComponentScan("org.o7planning.hellospringmvc.*") - Nói cùng với Spring tra cứu tìm các Spring BEAN khác, và những Controller trong các package "bé trực tiếp" của package org.o7planning.hellospringmvc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Shotcut, Cách Làm Phim Bằng Phần Mềm Shotcut


package org.o7planning.hellospringmvc.config;import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;import org.springframework.context.annotation.Configuration;import org.springframework.website.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
Bean(name = "viewResolver") public InternalResourceViewResolver getViewResolver() InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver(); viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/"); viewResolver.setSuffix(".jsp"); return viewResolver; }
Class WebMvcConfig không ngừng mở rộng từ WebMvcConfigurerAdapter, sử dụng nhằm cấu hình các tài ngulặng sử dụng trong Spring MVC, ví dụ điển hình các nguồn tài nguyên ổn tĩnh (Image, CSS, Javascript,..)
package org.o7planning.hellospringmvc.config;import org.springframework.context.annotation.Configuration;import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;import org.springframework.website.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;import org.springframework.website.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;import org.springframework.website.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
EnableWebMvcpublic class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter // Cấu hình nhằm sử dụng những tệp tin nguồn tĩnh (html, image, ..)
Override public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) registry.addResourceHandler("/css/**").addResourceLocations("/css/").setCachePeriod(31556926); registry.addResourceHandler("/img/**").addResourceLocations("/img/").setCachePeriod(31556926); registry.addResourceHandler("/js/**").addResourceLocations("/js/").setCachePeriod(31556926);
Override public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) configurer.enable();

5- Jsp và Spring Controller


Các lớp Controller thực hiện để tinh chỉnh đường đi của ứng dụng.
HelloWorldController.java
package org.o7planning.hellospringmvc.controller;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.ui.Model;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
RequestMapping("/hello") public String hello(Model model) mã sản phẩm.addAttribute("greeting", "Hello Spring MVC"); return "helloworld"; }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *