Cách Sử Dụng Who Which That

Mệnh đề quan hệ là 1 chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm rõ trong họctiếng anh. Bài lúc này installmentsvfacr.com Reviewsẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng who which that


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ giỏi có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để làm giải say đắm rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh từ đó.Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi vật dụng vật, động vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t like the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay phần đa trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan tiền hệ


1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ đến động từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

- sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay cụ cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* những trường hợp hay sử dụng “that”:

- khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ lấp định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường vừa lòng không sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ giới tính không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ mua cho danh trường đoản cú chỉ fan hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ giới tính trong giờ Anhchỉ lý do, thường cố gắng cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường rứa cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

III.Các một số loại Mệnh đề quan hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh tự không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm tin tức về một người, một vật hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- lúc danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa là 1 danh từ riêng

- khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa là một trong tính từ cài (my, his, her, their)

- lúc danh từ cơ mà nó xẻ nghĩa la một danh từ bỏ đi với this , that, these, those

IV. Một số xem xét trong mệnh đề quan lại hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan hệ tất cả giới trường đoản cú thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Hoàn toàn có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác định , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề dục tình chứa những đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. →The couple living next door to lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề thụ động thì rút thành các quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều động từ bỏ nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ tình dục có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Steam, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Steam


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ với to be trước một ngữ giới từ (một giới từ bắt đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)


Ví dụ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *