CÁCH LÀM BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn thể kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào phần nghiệp vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu ước 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phạt sinh

1. Người tiêu dùng trả tiền mua sắm chịu trường đoản cú kỳ trước bằng tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

tất cả TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi bank để cài TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), giá cả vận gửi bốc dỡ đơn vị chức năng chi không còn 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

tất cả TK 111: 220

3. Cần sử dụng tiền nhờ cất hộ NH trả nợ người chào bán 30.000 cùng rút về quĩ tiền khía cạnh 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền phương diện trả lương mang lại CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học kế toán ở chỗ nào tốt

có TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người chào bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

gồm TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền giữ hộ NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

có TK 112: 50.000

7. Mua vật liệu nhập kho giá mua 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền bạn bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

có TK 331: 22.000

Yêu mong 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo ra kiểu những cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang đến sản xuất thành phầm 20.000, sử dụng cho thống trị phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

tất cả TK 152: 22.000

2. Tiền lương bắt buộc trả người công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

gồm TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (biết rằng những khoản lương được xác minh tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

bao gồm TK 3382: 140

bao gồm TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

bao gồm TK 3382: 20

gồm TK 3383: 180

có TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

bao gồm TK 3383: 640

bao gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho tiếp tế 50.000

Nợ TK 627: 50.000

có TK 214: 50.000

5. Giá cả điện nước mua không tính 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đã trả cho những người bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển chi phí

- Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

bao gồm TK 621: 20.000

bao gồm TK 622: 36.680

gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng giá trị sản phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong xuôi trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: đề đạt vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu ước 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng đến SXKD là 80.000, vào đó

Dùng cho SX SP A: 40.000Dùng đến SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

bao gồm TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương yêu cầu trả mang lại CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

tất cả TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo xác suất quy định (giả định toàn thể tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng cho cấp dưỡng 17.000; cỗ phận bán sản phẩm 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

có TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết chuyển hết ngân sách chi tiêu SX. Biết rằng chi tiêu SX chung phân chia cho từng nhiều loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá thành cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ giá thành cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển túi tiền sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

gồm TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

bao gồm TK 621 (B): 30.000)

tất cả TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

có TK 622 (B): 12.300)

có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cung cấp theo chi phí sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

- Kết chuyển giá cả bán hàng, túi tiền QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

bao gồm TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu mong 2: phản ảnh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ gớm tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho khách sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận, giá chỉ vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), khách hàng thanh toán 1/2 bằng tiền mặt, số sót lại ghi nợ.

- Ghi dìm giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

tất cả TK 155: 30.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

gồm TK 511: 180.000

bao gồm TK 333: 18.000

2. Chi phí lương đề xuất trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho cỗ phận bán hàng 15.000, phần tử quản lý công ty lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

gồm TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định cục bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua ngoại trừ dùng cho cỗ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), phần tử quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đã thanh toán toàn thể bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

gồm TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng kinh doan

- Kết gửi giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

gồm TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

gồm TK 641: 49.800

- Kết chuyển bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

gồm TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

bao gồm TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản chiếu vào tài khoản kế toán

Yêu mong 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và report kết quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Tải 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị chức năng bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi tiêu lắp đặt trả bởi tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

có TK 111: 500.000

có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người bán 5.000.000 bằng tiền gởi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

bao gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật tư xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp cung cấp sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản ngân sách chi tiêu khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương nên trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và cai quản SX

-Bộ phận buôn bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

gồm TK 334: 5.800.000

có TK 214: 2.000.000

bao gồm TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Giá cả sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

tất cả TK 621: 10.000.000

tất cả TK 622: 1.800.000

gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa có thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Quý khách hàng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

Xem thêm: Hướng Dẫn Báo Tăng Bhxh Trên Kbhxh ), Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kê Khai Bhxh Kbhxh

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

bao gồm TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

có TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả kinh doanh

- Kết gửi giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

tất cả TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển túi tiền bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

bao gồm TK 642: 2.400.000

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

bao gồm TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu mong 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các bạn chưa thuần thục định khoản kế toán hoàn toàn có thể theo dõi video dưới trên đây - clip này bởi vì Cô Lê Ánh hướng dẫn chi tiết giúp các bạn cũng có thể hiểu với định khoản thành thạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *