BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

Trong kết cấu đề thi THPT nước nhà môn tiếng Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm tới 20% số câu hỏi. Nhằm đem về cho các em học viên lớp 12 một tư liệu ôn tập unique bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập những bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể từng câu và bài bác dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề hiểu hiểu tiếng Anh đúng chuẩn siêu vận tốc ăn chắc chắn điểm 10

*
Phần Đọc phát âm trong đề thi thpt QG gồm gồm 2 phần: 1 bài đọc hiểu ngắn cùng 1 bài bác đọc gọi dài. Mỗi bài bác gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài đọc hiểu tiếng anh đơn giản


Contents

1 1, bài tập đọc hiểu giờ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài xích tập gọi hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài hiểu hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them to lớn move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, và the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, & only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to vì lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars & furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media lượt thích Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, lớn help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to use social media or search the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying lớn develop a space solar nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want khổng lồ use wheels

C, most inventions were to bởi with farming

D, it took time for new ideas khổng lồ change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to lớn explain how space travel started.

D, to show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói đến trong bài xích đọc như một lấy ví dụ như về hiện đại khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier to lớn build a solar nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now và then

Bài tập phát âm hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi fan đã không phát minh ra các thứ

B, mọi người không muốn sử dụng bánh xe

C, phần đông các phát minh là để làm nông nghiệp

D, cần mất thời hạn để những phát minh mới biến đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, công nghệ và hiện đại rất chậm. Fan dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác từ thời điểm cách đó 12.000 năm nhưng bắt buộc mất 8.000 năm xem xét tưởng đi khắp cụ giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Tại sao đơn vị văn áp dụng ví dụ về thứ bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông biến hóa trong cố gắng kỷ 20.

B, bởi vì ông nghĩ về rằng chính là phát minh đặc trưng nhất trong lịch sử.

C, Để giải thích cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một phát minh sáng tạo đã phân phát triển hối hả như cố nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example.

Tạm dịch: trong vài rứa kỷ qua, hầu hết thứ đã bắt đầu tiến bước nhanh hơn. Lấy một phát minh sáng tạo của núm kỷ đôi mươi như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, bọn họ không thể biết phương tiện truyền thông media xã hội phổ biến nhất sẽ là gì.

B, Vi mạch đang trở buộc phải nhanh hơn.

C, bọn họ sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, họ sẽ ko cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones lớn use social truyền thông or tìm kiếm the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: bọn họ sẽ không cần smartphone thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tìm kiếm kiếm internet vị internet vẫn ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập đọc hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong không gian?

A, Đó là 1 trong ý tưởng cũ, tuy nhiên mọi fan chỉ bắt đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là một trong những ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không một ai thực sự cho là nó đã hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong ko gian dễ dãi hơn các so với bên trên Trái đất.

D, Mọi fan đã demo nó vào khoảng thời gian 1941, nhưng mà họ đang không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar power station.

Tạm dịch: Năm 1941, đơn vị văn Isaac Asimov sẽ viết về một trạm tích điện mặt trời trong ko gian. Mọi người cười nhạo phát minh của ông, nhưng họ lẽ ra yêu cầu lắng nghe ông. Ngày nay, đa số người đang nỗ lực phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong ko gian.

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất có thể cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con người trong ko gian

B, máy tính sẽ thống trị thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ hiện nay và sau đó

Bài viết nói về các hiện đại ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài tập gọi hiểu tiếng anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài hiểu hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents vị not occur at random. People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often khổng lồ poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office và because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income and rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to lớn the passage?

A, Children aged five to nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing and working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các chương trình đô thị hóa đã được thực hiện ở những nơi trên nuốm giới, đặc biệt là ở phần đa vùng có mật độ dân sư sinh sống rầm rịt với khu đất đai với tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu của phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã đưa về rất nhiều ích lợi cho xóm hội của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề khác biệt cho cơ quan ban ngành địa phương và những nhà hoạch định thị xã trong quá trình duy trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở những nước vẫn phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường gặp mặt trong những bài phát âm hiểu tiếng anh

Khi không ít người dày đặc vào một quanh vùng nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ để đáp ứng. Vẫn thiếu nhà ở, năng lượng và nước Điều này sẽ khởi tạo ra các đô thị quá đông nghịt mà không có cơ sở vật chất thích hợp. Hiện nay, quá trình đô thị hóa nhanh đang ra mắt chủ yếu ớt ở các nước đang cách tân và phát triển nơi thành phố hóa bền bỉ ít tương quan đến cuộc sống đời thường của người dân. Công ty ở của mình chỉ là hầu như khu ổ loài chuột tồi tàn với điều kiện dọn dẹp và sắp xếp kém.

Con cái của mình chỉ giành được giáo dục cơ bản. Vày đó, trận chiến tranh tồn tại là ưu tiên bậc nhất của bọn họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi quality cuộc sống của mình được cải thiện, họ mới hoàn toàn có thể tìm kiếm hầu như giá trị cao không giống trong cuộc sống thường ngày của họ.

Bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều như thế nào dưới đấy là đúng?

A, trẻ con em từ năm đến chín tuổi đương đầu với phần trăm tai nàn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đối mặt với tỷ lệ tai nàn như nhau.

C, Cứ 1 trong những 22 bạn trong giới hạn tuổi 85 sẽ chết vì chưng tai nạn.

D, Nguy cơ chạm chán tai nạn cao hơn trong một số trong những nhóm bạn nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nàn ở hầu như nhóm fan khác nhau, lấy một ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five khổng lồ nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans & twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: bạn từ 85 tuổi trở lên có chức năng chết vày tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ nhỏ 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ phiên bản địa gấp 4 lần tín đồ Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): nhát hơn, thấp hơn

low-quality: chất lượng kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: sản phẩm tốt

unsafe (adj): ko an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely khổng lồ use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khó nhận được thương mại dịch vụ y tế kém, hay ở một trong những ngôi nhà gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với ít tính năng bình an hơn, cùng ít dùng dây an toàn hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào sau đây ở Mỹ gồm nguy cơ chạm chán tai nạn cao nhất?

A, bạn Mỹ phiên bản địa

B, tín đồ Mỹ gốc Á

C, tín đồ Mỹ domain authority trắng

D, người Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa vội vàng 4 lần tín đồ Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn kể tới điều gì?

A, phái nam giới

B, tín đồ Mỹ bản địa

C, nguy cơ

D, bạn Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa vội 4 lần người Mĩ gốc Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc cội Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Điều như thế nào KHÔNG được đề cập như một tại sao cho phần trăm tại nạn cao hơn trong nhóm fan nghèo?

A, Ít kiến thức và kỹ năng về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ thương mại y tế.

C, nhà tại và điều kiện làm việc kém.

D, thực hiện ô tô phối kết hợp ít tính năng bình yên hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely lớn use safety belts.

Xem thêm: Chó Thích Ngủ Trong Bóng Tối Hay Ánh Sáng Hay Bóng Tối Có Khối Lượng Hay Không?

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khó nhận được dịch vụ y tế yếu (câu B), thường xuyên ở một trong những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng bình yên hơn (câu D), với ít sử dụng dây an ninh hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT non sông môn tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp cục bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm triết lý và bài bác tập vận dụng. Dễ dãi tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: tuyệt kỹ chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT giang sơn môn giờ Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *